องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.

นายชัชวิล สมพลกรัง
ประธานสภา อบต.พลกรัง


นายสมชาย รื่นไวย์
รองประธานสภา อบต.พลกรัง


นางผกามาศ เขียนโคกกรวด
เลขานุการสภา อบต.พลกรัง


นางสาวณิชาภัทร ฟังสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.พลกรัง หมู่ที่ 1


นายสำราญ นุ่มพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.พลกรัง หมู่ที่ 2


นายเศรษฐา ขอนพุดซา
สมาชิกสภา อบต.พลกรัง หมู่ที่ 4


นางสาวดาวน้อย นูพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.พลกรัง หมู่ที่ 5


นางสาวนาตยา โปสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.พลกรัง หมู่ที่ 8