องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
ประวัติความเป็นมา

 

ตำบลพลกรัง ตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านพลกรัง ซึ่งแต่เดิมบ้านพลกรังมีชื่อ เรียกกันว่า"บ้านพลรั้ง" เล่าต่อกันมาว่าสมัยก่อนได้เกิดสงครามต่อสู้กันและทางเมืองหลวงได้จัดกองทัพขึ้นเพื่อไปต่อสู้กับศัตรูจึงมารั้งทัพไว้ที่หมู่บ้านนี้ เลยเรียกกันว่าบ้านพลรั้ง ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อจากบ้านพลรั้ง มาเป็นชื่อ “บ้านพลกรัง” เนื่องจากสำเนียงของชาวบ้านที่เรียกติดปากกันตามภาษาโคราช ในสมัยก่อนนั้นพลกรังมีเพียง 1 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวเกิดเป็นตำบลขึ้น  และได้แยกหมู่บ้านออกเป็นหลายหมู่ โดยมีนายผัน สุขสำราญ  เป็นกำนันตำบลพลกรังเป็นคนแรกและเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535ได้แยกตำบลออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลสีมุม และตำบลพลกรัง