องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
ข้อมูลทั่วไป

 

ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภออยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 14 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 18.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,658 ไร่ โดยมีแนวเขตปกครอง 8 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านพลกรัง
หมู่ที่ 2 บ้านพลกรัง
หมู่ที่ 3 บ้านพลกรัง
หมู่ที 4 บ้านสะแกกรัง
หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้ตุ่น
หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว
หมู่ที่ 7 บ้านบึงตะโก
หมู่ที่ 8 บ้านบึงประเสริฐ


มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบึงอ้อ และตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลพุดซา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา


ลักษณะภูมิประเทศ

โดยทั่วไปของตำบลพลกรังเป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร มีคลองส่งน้ำชลประทานตัดผ่าน และมีคลองธรรมชาติไหลผ่าน มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2198 จากตำบลโคกสูง ไปอำเภอขามทะเลสอตัดผ่านกลางตำบลจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก มีบ้านเรือนเรียงรายสองฝากถนนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน