องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวลลิลทิพย์ พัวพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน