องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
คณะผู้บริหาร


นายเดือนศักดิ์์ ฟักโคกกรวด
นายก อบต.พลกรัง
081-9771327

นายบุญส่ง ศรีกำปัง
รองนายก อบต.พลกรัง
086-2462787

นายสมชาย กลึงพุดซา
รองนายก อบต.พลกรัง
081-1862779


นางศิวัชญา กวดพุดซา
เลขานุการนายก อบต.พลกรัง
089-2225286

นางสายพิณ เอี่ยมอุไร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำพลกรัง
081-9558779

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสายพิณ เอี่ยมอุไร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำพลกรัง
044-918689 ต่อ 107

นางจตุพร แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
044-918689 ต่อ 101

นางจตุพร แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
044-918689 ต่อ 102


นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
044-918689 ต่อ 103

นายพิทักษ์ ตุลาดิลก
นักวิชา่การเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
044-918689 ต่อ 104


นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
044-918689 ต่อ 103