องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง ตำบลพลกรังมีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้

           การคมนาคมปัจจุบันในเขตตำบลพลกรัง  มีถนนสายหลัก คือทางหลวงหมายเลข 2198 (ขามทะเลสอ-โคกสูง) และถนนสายโพธิ์เตี้ย - พลกรัง มีการจราจรหนาแน่น ยานพาหนะชนิดต่าง  ๆ  ผ่านในพื้นที่เป็นจำนวนมากโดยมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ

ถนนลาดยางสายขามทะเลสอ-โคกสูง ตัดผ่านตำบลขามทะเลสอ ไปสิ้นสุดตำบลโคกสูง  ระยะทาง  23  กิโลเมตร  เป็นเส้นทางสายหลักที่ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้เดินทาง  เพราะเป็นทางเลี่ยงเมืองสามารถใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางต่อไปยังอำเภออื่นได้  หรือเดินทางต่อไปยังต่างจังหวัด  ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์  มีผู้คนใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด  นอกจากนี้ยังมีถนนภายในหมู่บ้านที่ใช้ ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้าน  มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้าน    ส่งผลให้การคมนาคม  มีความสะดวกสบายมากขึ้น  แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุกและลูกรัง ในอนาคตคาดว่าการคมนาคม  จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

                   ถนนภายในหมู่บ้านในตำบล

(1)  ถนน คสล.            จำนวน 65  สาย          คิดเป็นพื้นที่ 157,488  ตารางเมตร   

(2)  ถนนลาดยาง         จำนวน  4   สาย         คิดเป็นพื้นที่   88,868  ตารางเมตร

(3)  ถนนหินคลุก          จำนวน  6   สาย         คิดเป็นพื้นที่   22,724  ตารางเมตร

(4)  ถนนลูกรัง            จำนวน  5  สาย                    คิดเป็นพื้นที่   22,031 ตารางเมตร

(5)  ถนนดิน               จำนวน  7  สาย                    คิดเป็นพื้นที่    24,468 ตารางเมตร

      5.2 การไฟฟ้า

          เขตตำบลพลกรัง เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากร มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน มีหน่วยบริการผู้ให้บริการไฟฟ้า คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุรนารี

      5.3 การประปา

          ประชาชนในตำบลพลกรัง  ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้านพลกรัง  ซึ่งรับผิดชอบจ่ายน้ำให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่  7  และประปาบ้านบึงประเสริฐ  ซึ่งรับผิดชอบจ่ายน้ำให้กับประชาชน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8  ซึ่งระบบประปายังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและยังไม่ได้มาตรฐาน

      5.4 โทรศัพท์

           เขตตำบลพลกรัง มีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE ฯลฯ และมีการตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม  ในพื้นที่ หมู่ที่  3,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7