องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
ข้อมูลด้านสังคม

 สภาพทางสังคม

    4.1 การศึกษา

           -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบึงตะโก ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7  บ้านบึงตะโก  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  141  คน  โดยมีนายช่าง ศรีไชย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโก

           -  โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านพลกรัง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน(ไม่รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) โดยมีนางนนทนา วัชรธนาคม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลกรัง

           -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง จำนวน  1  ศูนย์  (3 ห้องเรียน)  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4  บ้านสะแกกรัง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  80  คน 3

           -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลพลกรัง  จำนวน  1 แห่ง  เดิมเรียกชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพลกรัง  ตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ต่อมาวันที่  1  เมษายน  2551  ได้ย้ายไปอยู่วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ต่อมาได้ตั้งเป็น กศน.ตำบลพลกรัง  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2553  และในปัจจุบัน กศน.ตำบลพลกรัง  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4  บ้านสะแกกรัง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง)  โดยมีนางนิตภาพร  เกิดกลาง  เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลพลกรัง      

      4.2 สาธารณสุข

           ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง จำนวน  1 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ  โดยมีนายนายราเชนทร์ ประสพศิลป์  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง

    4.3 อาชญากรรม

           ตำบลพลกรังอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรพลกรัง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านพลกรัง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย

    4.4 ยาเสพติด

         ตำบลพลกรังมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา ทำไร่  ส่งผลให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ตำบลพลกรังระดับน้อย  เพราะพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจธูธรพลกรัง คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดระดับน้อย

    4.5 การสังคมสงเคราะห์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง  ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   มีรายละเอียดังนี้

ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ในเขตตำบลพลกรัง  ณ วันที่  1  มิถุนายน  2562

ผู้สูงอายุ          จำนวน   721    คน     งบประมาณอุดหนุนทั่วไปจำนวน   721   คน     

ผู้พิการ            จำนวน  182  คน        งบประมาณอุดหนุนทั่วไปจำนวน  182  คน

ผู้ป่วยเอดส์       จำนวน  3  คน            งบประมาณ อบต.พลกรัง จำนวน  3  คน

    4.1 การศึกษา

           -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบึงตะโก ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7  บ้านบึงตะโก  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  141  คน  โดยมีนายช่าง ศรีไชย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโก

           -  โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านพลกรัง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน(ไม่รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) โดยมีนางนนทนา วัชรธนาคม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลกรัง

           -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง จำนวน  1  ศูนย์  (3 ห้องเรียน)  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4  บ้านสะแกกรัง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  80  คน 3

           -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลพลกรัง  จำนวน  1 แห่ง  เดิมเรียกชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพลกรัง  ตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ต่อมาวันที่  1  เมษายน  2551  ได้ย้ายไปอยู่วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ต่อมาได้ตั้งเป็น กศน.ตำบลพลกรัง  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2553  และในปัจจุบัน กศน.ตำบลพลกรัง  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4  บ้านสะแกกรัง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง)  โดยมีนางนิตภาพร  เกิดกลาง  เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลพลกรัง      

      4.2 สาธารณสุข

           ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง จำนวน  1 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ  โดยมีนายนายราเชนทร์ ประสพศิลป์  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง

    4.3 อาชญากรรม

           ตำบลพลกรังอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรพลกรัง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านพลกรัง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย

    4.4 ยาเสพติด

         ตำบลพลกรังมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา ทำไร่  ส่งผลให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ตำบลพลกรังระดับน้อย  เพราะพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจธูธรพลกรัง คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดระดับน้อย

    4.5 การสังคมสงเคราะห์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง  ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   มีรายละเอียดังนี้

ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ในเขตตำบลพลกรัง  ณ วันที่  1  มิถุนายน  2562

ผู้สูงอายุ          จำนวน   721    คน     งบประมาณอุดหนุนทั่วไปจำนวน   721   คน     

ผู้พิการ            จำนวน  182  คน        งบประมาณอุดหนุนทั่วไปจำนวน  182  คน

ผู้ป่วยเอดส์       จำนวน  3  คน            งบประมาณ อบต.พลกรัง จำนวน  3  คน