องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
กองช่าง

นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย
ผู็อำนวยการกองช่าง


นายอัศวิน ยิ่งถาวร
นายช่างโยธา


นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายกฤษกร ศรีพนม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า