องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
สำนักปลัด

นางจตุพร แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางปัญญดา สร้อยมุกดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุพิชชา โนนพลกรัง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายเอกชัย บุญประกอบ
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวปิยวรรณ โนนพลกรัง
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ


นายจีรโรจน์ จันทีนอก
นักวิชาการสาธารณสุข


นายอัครพล วาปีทะ
เจ้าพนักงานป้องกัน


นายประกาสิทธ์ แขพุดซา
ภารโรง


นางสาวสุพรรณษา เจิมขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบุณณกิจ เจิมขุนทด
พนักงานขับรถยนต์