องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

 

 วิสัยทัศน์ (vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

 "ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม"

พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

1.การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2.การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน

3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตรอินทรีย์

5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิต

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี