องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

 

 วิสัยทัศน์ (vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

 "ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม"

พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

1.การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2.การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน

3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตรอินทรีย์

5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง มี 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

4.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

6.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

7.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง