องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
หัวหน้าส่วนราชการ

นายมงคล แมงกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำพลกรัง
044-918689 ต่อ 107

นางสาวยอดขวัญ แสนจังหรีด
หัวหน้าสำนักปลัด
044-918689 ต่อ 101

นางจตุพร แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
044-918689 ต่อ 102


นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
044-918689 ต่อ 103

นายพิทักษ์ ตุลาดิลก
นักวิชา่การเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
044-918689 ต่อ 104


นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
044-918689 ต่อ 103