องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง


  วิสัยทัศน์ (vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง "ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม"1 ประกาศการขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 76
2 รายงานการผลมาตรการประหยัดพลักงาน ปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 66
3 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 3) 137
4 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 2) 97
5 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 1)องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 104
6 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 187
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ต่อ) 148
8 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 107
9 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2566 (ต่อ) 94
10 
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 99
11 ระเบียบสภา อบต.พลกรัง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 122
12 แผนการจัดซื้อรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 129
13 ประกาศกำหนดการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 116
14 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 120
15 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 147
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงระดับตำแหน่งปลัดระดับต้น เป็น ระดับกลางองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 163
17 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 164
18 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 140
19 การเฝ้าระวังบุคคลหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวในนามศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชามีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 144
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 178


1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและพัสดุไม่จำเป็นใช้องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 81
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง (เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ) 213
3 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4-โคกแขวน ตำบลพันดุง)องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 201
4 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะแกกรัง-โคกแขวน หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 204
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงเอื้อย-บ้านบุขี้ตุ่องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 199
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 146
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 148
8 ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 158
9  ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 177
10 เปิดเผยข้อมูลราคากลางก่อสร้าง แบบ บก.01ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 194
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านพลกรัง-โคกแขวน ต.พัองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 187
12 ยกเลิกประกาศประกวดราาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 167
13 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 159
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 155
15 เปิดเผยราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) 213
16 
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.(บ.นางสมจิตร-บ.นางจัด)ม.6 201
17 
เผยราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร 177
18 
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 177
19 
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณูประโยชน์บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ ๘องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 188
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 154


  1.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 (หลังสถานีตำรวจภูธรพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บ้านนายเหลิม - นายดำ) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 (หลังสถานีตำรวจภูธรพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  4.  จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆ ในห้องน้ำ ภายในและนอกอาคาร, ห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  5.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  6.  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนเด็กเล็กตำบลพลกรัง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  7.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพลกรัง หมู่ที่ 1 (คลองชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา - บ้านมะกอก ตำบลสีมุม) หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนางสำรวย ผันผาย - นายโด่ง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  9.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนายชินวัตร - บ้านนายยงยุทธ) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  10.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  11.  ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  12.  จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในตำบลพลกรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  13.  ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 11 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  14.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  15.  ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 11 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  16.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  17.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  18.  ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 23
  19.  จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในตำบลพลกรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 25
  20.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนางสำรวย ผันผาย - นายโด่ง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 27
  21.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนายชินวัตร - บ้านนายยงยุทธ) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31
  22.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนางสำรวย ผันผาย - นายโด่ง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  23.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนายชินวัตร - บ้านนายยงยุทธ) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  24.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (บ้านนายประคอง แถมพลกรัง - นางกมลรส แถมพลกรัง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  25.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (บ้านนายวิชัย แนมพลกรัง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31
  26.  ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 30
  27.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 32
  28.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (บ้านนายวิชัย แนมพลกรัง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 35
  29.  ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31
  30.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 35
  31.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนางสมบูรณ์ - บ้านนายสมโภช) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 30
  32.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (บ้านนายประคอง แถมพลกรัง - นางกมลรส แถมพลกรัง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 35
  33.  จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำหน้าวัดพลกรัง หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 35
  34.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนางสมบูรณ์ - บ้านนายสมโภช) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 32
  35.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (บ้านนายประคอง แถมพลกรัง - นางกมลรส แถมพลกรัง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 36
  36.  จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำหน้าวัดพลกรัง หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 32
  37.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (บ้านนายประคอง แถมพลกรัง - นางกมลรส แถมพลกรัง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  38.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 38
  39.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31
  40.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 38

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

010   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 393 ออกความเห็น 0
009   สล็อตpgทดลองเล่น โดย วา วันที่ 16 พ.ค. 6   อ่าน 355 ออกความเห็น 0
008   แจ้ง ไฟถนนหน้าบ้านไม่ติดครับ..>>> โดย นาย อำนวยวิทย์ นมขุน* วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 374 ออกความเห็น 2
007   มีเรื่องจะติดต่อสอบถามค่ะ..>>> โดย ชาวบ้าน หมู่ที่ 5* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 381 ออกความเห็น 1
006   สอบถามเรื่องการขั้นทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 คับ..>>> โดย ชาวบ้านพลกรัง* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 386 ออกความเห็น 1


     ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับ อบต.พลกรัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566..>>>

15 มี.ค. 66 (139)

ip ของคุณ คือ 18.232.179.37
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 35 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3240 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 48323 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1447940 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2552


   อบต.พลกรัง
   

   เทศบาลตำบลโคกสูง
   

   กรมสรรพากร
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิ..>