องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง


  วิสัยทัศน์ (vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง "ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม"1 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 3) 11
2 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 2) 14
3 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 1)องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 10
4 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 8
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ต่อ) 13
6 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 9
7 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2566 (ต่อ) 9
8 
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 8
9 ระเบียบสภา อบต.พลกรัง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 23
10 แผนการจัดซื้อรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 38
11 ประกาศกำหนดการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 32
12 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 37
13 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 62
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงระดับตำแหน่งปลัดระดับต้น เป็น ระดับกลางองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 68
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 85
16 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 57
17 การเฝ้าระวังบุคคลหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวในนามศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชามีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 64
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 93
19 รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 101
20 การดําเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 65


1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง (เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ) 120
2 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4-โคกแขวน ตำบลพันดุง)องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 91
3 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะแกกรัง-โคกแขวน หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 119
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงเอื้อย-บ้านบุขี้ตุ่องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 102
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 63
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 59
7 ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 73
8  ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 91
9 เปิดเผยข้อมูลราคากลางก่อสร้าง แบบ บก.01ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 111
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านพลกรัง-โคกแขวน ต.พัองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 96
11 ยกเลิกประกาศประกวดราาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 88
12 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 78
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 68
14 เปิดเผยราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) 119
15 
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.(บ.นางสมจิตร-บ.นางจัด)ม.6 109
16 
เผยราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร 93
17 
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 92
18 
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณูประโยชน์บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ ๘องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 101
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 71
20 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรัง(ประปาบ้านบึงประเสริฐ) 73


  1.  จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อทำการกำจัดวัชพืชและขุดลอกโคลนสระตกตะกอนประปาตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 4
  2.  จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อทำการกำจัดวัชพืชและขุดลอกโคลนสระตกตะกอนประปาตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  วัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตำบลพลกรัง) จำนวน 16 รายการ อ่าน 4
  4.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตำบลพลกรัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  5.  จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ศาลตาปู่ - บ้านนายชัยชนะ) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  6.  จ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. (บ่อตาแดง - บ้านนายนำนอง) หมู่ที่ 4 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  7.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (บ่อตาแดง - บ้านนายนำนอง) หมู่ที่ 4 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  8.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ 8 (นายหลอด) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  9.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4 (นายศราวุธ ดีพลกรัง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  10.  จ้างโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3 (ประปาหมู่ที่บ้านตำบลพลกรัง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  11.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (บ่อตาแดง - บ้านนายนำนอง) หมู่ที่ 4 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  12.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ 8 (นายหลอด) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  13.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4 (นายศราวุธ ดีพลกรัง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  14.  จ้างโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3 (ประปาหมู่ที่บ้านตำบลพลกรัง) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  15.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (สามแยกบ้านตำรวจหมอ) หมู่ที่ 7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  16.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (สามแยกบ้านตำรวจหมอ) หมู่ที่ 7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  17.  จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ศาลตาปู่ - บ้านนายชัยชนะ) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  18.  จ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. (บ่อตาแดง - บ้านนายนำนอง) หมู่ที่ 4 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  19.  จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ศาลตาปู่ - บ้านนายชัยชนะ) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  20.  จ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. (บ่อตาแดง - บ้านนายนำนอง) หมู่ที่ 4 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  21.  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กระเช้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน อ่าน 14
  22.  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กระเช้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน อ่าน 10
  23.  จ้างซ่อมแซมหม้อน้ำเครื่องสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  24.  จ้างซ่อมแซมหม้อน้ำเครื่องสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  25.  จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ข้างอาคารอเนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุตำบลพลกรัง) จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  26.  จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ข้างอาคารอเนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุตำบลพลกรัง) จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  27.  ซื้อวัสดุตามโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  28.  ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  29.  จ้างโครงการซ่อมแซม คสล. บ้านบึงตะโก หมู่ที่ 7 (ทางเชื่อม หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  30.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (หลังศาลตาปู่) หมู่ที่ 7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  31.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ กธ 5266 นครราชสีมา) รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  32.  ซื้อวัสดุตามโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  33.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ กธ 5266 นครราชสีมา) รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  34.  จ้างโครงการซ่อมแซม คสล. บ้านบึงตะโก หมู่ที่ 7 (ทางเชื่อม หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  35.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (หลังศาลตาปู่) หมู่ที่ 7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  36.  จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. บ้านบึงตะโก หมู่ที่ 7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  37.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายสำรวย - นางแจ้ง เด็ดพุดซา) หมู่ที่ 7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  38.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนายสมจริง - นางเจียม) ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  39.  ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  40.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายสำรวย - นางแจ้ง เด็ดพุดซา) หมู่ที่ 7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

010   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 100 ออกความเห็น 0
009   สล็อตpgทดลองเล่น โดย วา วันที่ 16 พ.ค. 6   อ่าน 155 ออกความเห็น 0
008   แจ้ง ไฟถนนหน้าบ้านไม่ติดครับ..>>> โดย นาย อำนวยวิทย์ นมขุน* วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 169 ออกความเห็น 2
007   มีเรื่องจะติดต่อสอบถามค่ะ..>>> โดย ชาวบ้าน หมู่ที่ 5* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 175 ออกความเห็น 1
006   สอบถามเรื่องการขั้นทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 คับ..>>> โดย ชาวบ้านพลกรัง* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 173 ออกความเห็น 1


     ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับ อบต.พลกรัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566..>>>

15 มี.ค. 66 (6)

ip ของคุณ คือ 3.236.241.39
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 252 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 5718 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 16322 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1415939 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2552


   อบต.พลกรัง
   

   เทศบาลตำบลโคกสูง
   

   กรมสรรพากร
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิ..>