องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
ภารกิจ อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน            

          มาตรา 66 องค์การบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

          มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

(1)  จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 

(1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5)  จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(7)  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(8)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

       มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(1)  ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

(2)  ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

(3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

(5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

(6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(10)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม   

(11)  กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์

(12) การท่องเที่ยว   

(13) การผังเมือง 

       มาตรา 69  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตร 66 มาตรา 67 และมาตรา 69 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

         มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

          นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล ยังมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

(1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

(3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

(4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

(5)  การสาธารณูปการ 

(6)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 

(7)  การพานิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

(8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(9)  การจัดการศึกษา 

(10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

(13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(14)  การส่งเสริมการกีฬา   

(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   

(16)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

(17)  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(18)  การจำกัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน

(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์   

(23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 

(24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ แลสิ่งแวดล้อม 

(25)  การผังเมือง

(26)  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร   

(27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(28)  การควบคุมอาคาร   

(29)  การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย 

(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

*************************