องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
กองคลัง

นางจตุพร แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพัชรี ศิริปะรุ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวกมลพัชร สินโพธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายธนายุทธ หงุ่นกระโทก
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาววาสนา ปุมสันเทียะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกมลชนก ใสพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ