องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
กองการศึกษา

นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ


นางสาวสิริรัตน์ พรหมชุลี
นักวิชาการศึกษา


นางเอื้อมพร แขพุดซา
ครู


นางสาวปรารถนา เศรษฐญาต
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก