องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
ครัวเรือน/ประชากร

 

ครัวเรือน

ข้อมูลแยกตามสถานภาพการอยู่อาศัย (เฉพาะสัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

หมู่ที่ (ทะเบียนบ้านกลาง) บ้านพลกรัง จำนวน 5 ครัวเรือน

หมู่ที่ 1   บ้านพลกรัง     จำนวน 110 ครัวเรือน

หมู่ที่ 2   บ้านพลกรัง     จำนวน 135 ครัวเรือน

หมู่ที่ 3   บ้านพลกรัง     จำนวน 188 ครัวเรือน

หมู่ที่ 4   บ้านสะแกกรัง   จำนวน 145 ครัวเรือน

หมู่ที่ 5   บ้านบุขี้ตุ้น       จำนวน 119 ครัวเรือน

หมู่ที่ 6   บ้านตาท้าว      จำนวน 162 ครัวเรือน

หมู่ที่ 7   บ้านบึงตะโก     จำนวน 292 ครัวเรือน

หมู่ที่ 8   บ้านบึงประเสริฐ จำนวน   60 ครัวเรือน


ประชากร

ข้อมูลจำนวนทั้งหมดแยกตามเพศ จำนวน 4,743 คน

แยกเป็นชาย 2,336 คน หญิง 2,407 คน

หมู่ที่ (ทะเบียนบ้านกลาง)  บ้านพลกรัง ชาย 368 คน หญิง 303 คน

หมู่ที่ 1   บ้านพลกรัง       ชาย 181 คน หญิง 177 คน

หมู่ที่ 2   บ้านพลกรัง       ชาย 210 คน หญิง 240 คน

หมู่ที่ 3   บ้านพลกรัง       ชาย 256 คน หญิง261 คน

หมู่ที่ 4   บ้านสะแกกรัง     ชาย 221 คน หญิง 253 คน

หมู่ที่ 5   บ้านบุขี้ตุ่น        ชาย 197 คน หญิง 238 คน

หมู่ที่ 6   บ้านตาท้าว        ชาย 280 คน หญิง 271 คน

หมู่ที่ 7   บ้านบึงตะโก      ชาย 507 คน หญิง 550 คน

หมู่ที่ 8   บ้านบึงประเสริฐ   ชาย 116 คน หญิง 114 คน