องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
นโยบายการบริหารงาน

                                        

                                                                                                                                                       

                                                 คำแถลงนโยบาย                                                

ของ

นายเดือนศักดิ์  ฟักโคกกรวด 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

วันจันทร์ที่  17  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

            กระผม นายเดือนศักดิ์  ฟักโคกกรวด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลพลกรังเลือกให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรัง เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลพลกรังในการพัฒนาท้องถิ่นจากการได้ลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักและรับทราบถึงปัญหาของประชาชนในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้ได้ทราบถึงปัญหาและให้สัญญากับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพลกรังว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลพลกรังน่าอยู่ และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตำบล ซึ่งสัญญา ที่ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

            นโยบายที่กระผมได้ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นพันธะสัญญาประชาคม ที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนตำบลพลกรัง ตลอดจนตระหนักในภารกิจที่สำคัญที่ต้องรับผิดชอบต่อองค์กรในการจัดบริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชน โดยจะส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งภายใต้กรอบการพัฒนา 8 แนวทางหลักดังนี้

1. นโยบายเร่งด่วน

        1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์และอุปกรณ์ ในการกำจัดขยะให้เป็นระบบอย่างทั่วถึง และจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะโดยผ่านการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน ผลิตน้ำสะอาดและเพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ใช้น้ำ เช่น การแก้ไขน้ำประปามีกลิ่นเหม็น เป้าล้างทำความสะอาดระบบผลิตประปา เป็นต้น

        1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        1.4 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก สายรอง และซอยต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยการก่อสร้างถนนและทางระบายน้ำให้ ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

2. ด้านการเมืองการบริหาร

2.1 บริหารด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จะยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมภิบาล เป็นแนวทางในการบริหาร

        2.2 พัฒนาระบบการให้บริการ โดยพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ  งาน มีจิตสำนึกการเป็นผู้ให้บริการที่ดี นำเทคโนโลยี สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่สะดวกและรวดเร็ว ในการติดต่อราชการเป็นไปด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

        2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ บ้าน วัด โรงเรียน และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารโดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ นำเสนอปัญหา          และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งติดตามประเมินผล ผ่านเวทีประชาคม

        2.4 ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรม เกิดผลสำเร็จตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยการเพิ่มพูน ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ

        2.5 ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย  ทุกรูปแบบ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก สายรอง และซอยต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยการก่อสร้างถนนและทางระบายน้ำให้ ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

3.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปาให้ครอบคลุมทั้งตำบลสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประหมู่บ้าน

        3.3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน

        3.4 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง ล้างท่อระบายน้ำ สำรวจพื้นที่เสี่ยง     การเกิดน้ำท่วม เพื่อวางแผนป้องกันและเฝ้าระวังอย่างทันท่วงทีเขตตำบลพลกรัง

        3.5 จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV)

        3.6 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานจัดให้มีแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากเขตพื้นที่ตำบลพลกรัง

4. ด้านสังคม

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้มีลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อต้านยาเสพติด หรือปรับปรุงสนามกีฬา ลานออกกำลังกาย  ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

        4.2 สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานโครงการเพื่อกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มจิตอาสา  เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ความสามัคคี และมีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

        4.3 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และความเข้มแข็งของชุมชน

        4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

 5. ด้านเศรษฐกิจ

        5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและพัฒนาอาชีพ ฝีมือแรงงานของเยาวชน  สตรี แม่บ้าน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป

        5.2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียง พัฒนาฝีมือและการผลิต โดยการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในพื้นที่ตำบล

        5.3 ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้ประกอบอาชีพเสริมระดมทั้งด้านเงินทุนและวิชาการ 

        5.4 ส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการเกษตร โดยส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน

        5.5 ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมตำบลพลกรัง ผู้เลี้ยงโคเนื้อ และกลุ่มเกษตรกรประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

๖. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์และอุปกรณ์ในการกำจัดขยะให้เป็นระบบอย่างทั่วถึง และจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะโดยผ่านการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล

        6.2 สนับสนุนการจัดภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในตำบลพลกรังให้น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย

        6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัย ประสานร่วมมือ  กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุ/ค้นหาภาวะผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อโรคต่างๆ

        6.4 ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูลบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผืดชอบต่อสังคม

        6.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนเป้นประจำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างทันท่วงที

        6.6 พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        6.7 ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกาย และประพฤตัวให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีคุณถาพชีวิตที่ดี และเป็นการลดงบประมาณของทางราชการในการใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล

        6.8 ลดปริมาณขยะในชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากรในการจัดการขยะให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาขนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิ์ภาพ

        6.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ประทับใจแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม

        6.10 พัฒนาการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        7.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา และงบประมาณในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

        7.2 สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปโดยมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนทุนการซื้ออุปกรณ์ด้านการศึกษา

        7.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี งานทำบุญกลางบ้าน งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานงานประเพณีวันสงกานต์ ประเพณีวันลอยกระทง และวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

        7.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

8. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        8.1 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อาสาสมัครจิตอาสา    ภัยพิบัติ  อาสาสมัครอื่น ๆ ให้มีเครื่องแบบ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

        8.2 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างเพียงพอ รวมทั้งวางระบบการป้องกัน และระงับอัคคีภัย สาธารณภัย ระบบการจราจร อย่างมีประสิทธิภาพ

        8.3 ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม โดยประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ท้องที่ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

        8.4 ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

        8.5 จัดระเบียบหอพักและบ้านเช่า โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ จัดทำทะเบียน ประวัติ  ผู้เช่า และกำหนดมาตรการในการป้องกันทรัพย์สินของผู้เช่าจากการถูกโจรกรรม

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

        นโยบายทั้ง  ๘  แนวทางหลัก ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ จากประชาชนในตำบลพลกรัง ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำพลกรัง เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 

        ดังนั้น ในระยะเวลา ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมพร้อมทีมงานคณะผู้บริหารจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่ได้กล่าวมา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลพลกรัง และพัฒนาตำบลพลกรัง ให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังในวันนี้ ขอขอบคุณครับ