องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
คณะผู้บริหาร


นายเดือนศักดิ์์ ฟักโคกกรวด
นายก อบต.พลกรัง
081-9771327

นายบุญส่ง ศรีกำปัง
รองนายก อบต.พลกรัง
086-2462787

นายสมชาย กลึงพุดซา
รองนายก อบต.พลกรัง
081-1862779


นางศิวัชญา กวดพุดซา
เลขานุการนายก อบต.พลกรัง
089-2225286

นางสายพิณ เอี่ยมอุไร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำพลกรัง
081-9558779

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสายพิณ เอี่ยมอุไร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำพลกรัง
081-9558779

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-6247778


นางจตุพร แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
083-3538668

นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
089-6247778


นางณัชรินทร์รัตน์ ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
080-1699579