องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
คณะผู้บริหาร


นายเดือนศักดิ์์ ฟักโคกกรวด
นายก อบต.พลกรัง
081-9771327

นายบุญส่ง ศรีกำปัง
รองนายก อบต.พลกรัง
086-2462787

นายสมชาย กลึงพุดซา
รองนายก อบต.พลกรัง
081-1862779


นางศิวัชญา กวดพุดซา
เลขานุการนายก อบต.พลกรัง
089-2225286

นางจตุพร แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำพลกรัง
062-3599446

หัวหน้าส่วนราชการ

นางจตุพร แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำพลกรัง
044-918689 ต่อ 102

ว่าที่ร้อยตรีทองเหม ชำนิสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด
080-7211586

นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-6247778


นางจตุพร แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
083-3538668

นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
089-6247778


นางณัชรินทร์รัตน์ ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
080-1699579