องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 

  วิสัยทัศน์ (vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง "ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม"1 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 19
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงระดับตำแหน่งปลัดระดับต้น เป็น ระดับกลางองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 24
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 42
4 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 24
5 การเฝ้าระวังบุคคลหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวในนามศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชามีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 27
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 45
7 รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 57
8 การดําเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 28
9 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 22
10 ผลการบันทึกข้อมูลการประหยัดพลังงาน ผ่านระบบ e-report.energy.go.th ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 33
11 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบพนักงานจ้าง ปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 49
12 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 26
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 61
14 ประกาศขยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 28
15 ประกาศจังหวัดนตรราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิ์มนุษยชน 44
16 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 77
17 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 38
18 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy) องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 30
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 42
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 38


1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง (เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ) 68
2 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4-โคกแขวน ตำบลพันดุง)องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 56
3 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะแกกรัง-โคกแขวน หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 71
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงเอื้อย-บ้านบุขี้ตุ่องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 66
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 28
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 23
7 ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 43
8  ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 50
9 เปิดเผยข้อมูลราคากลางก่อสร้าง แบบ บก.01ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 72
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านพลกรัง-โคกแขวน ต.พัองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 52
11 ยกเลิกประกาศประกวดราาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 48
12 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 45
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 33
14 เปิดเผยราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) 51
15 
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.(บ.นางสมจิตร-บ.นางจัด)ม.6 55
16 
เผยราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร 48
17 
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 45
18 
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณูประโยชน์บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ ๘องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 50
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 35
20 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรัง(ประปาบ้านบึงประเสริฐ) 34


  1.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (นายวัง - นายชิน) หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 6
  2.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (นายวัง - นายชิน) หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  3.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (นายวัง - นายชิน) หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  4.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ภายในตำบลพลกรัง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  5.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ภายในตำบลพลกรัง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  6.  ซื้อถังขยะ (โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน) จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  7.  ซื้อถังขยะ (โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน) จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (นางร่วม - นายบุญธรรม) หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  9.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (คลองสี่ นานายสมรัก - นางดวงนภา ปุ๋ยกระโทก) หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  10.  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บ้านนางแสงมะลิ - นางถาวร) หมู่ที่ 5 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  11.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (นางร่วม - นายบุญธรรม) หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  12.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (คลองสี่ นานายสมรัก - นางดวงนภา ปุ๋ยกระโทก) หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  13.  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บ้านนางแสงมะลิ - นางถาวร) หมู่ที่ 5 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  14.  ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  15.  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  16.  ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  17.  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  18.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตู เข้า-ออก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  19.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตู เข้า-ออก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  20.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 30
  21.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ ทะเบียน กธ 5266 นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  22.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  23.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ ทะเบียน กธ 5266 นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  24.  ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 27
  25.  ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง (จำนวน 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  26.  ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA (จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  27.  ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  28.  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ อ่าน 19
  29.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  30.  ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  31.  ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  32.  ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง (จำนวน 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21
  33.  ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA (จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  34.  ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  35.  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ อ่าน 22
  36.  ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 183 x 73 จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  37.  จ้างจ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา 4 ประเภท (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 30
  38.  ซื้ออุปกรณ์กีฬา 4 ประเภท พร้อมวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  39.  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  40.  ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬาและคณะผู้จัดการแข่งขัน (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

009   สล็อตpgทดลองเล่น โดย วา วันที่ 16 พ.ค. 6   อ่าน 37 ออกความเห็น 0
008   แจ้ง ไฟถนนหน้าบ้านไม่ติดครับ..>>> โดย นาย อำนวยวิทย์ นมขุน* วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 39 ออกความเห็น 2
007   มีเรื่องจะติดต่อสอบถามค่ะ..>>> โดย ชาวบ้าน หมู่ที่ 5* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 44 ออกความเห็น 1
006   สอบถามเรื่องการขั้นทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 คับ..>>> โดย ชาวบ้านพลกรัง* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 53 ออกความเห็น 1
005   dasd โดย asdasd วันที่ 10 มิ.ย   อ่าน 52 ออกความเห็น 0


     ประชาสัมพันธ์การประกอบกิจการที่เข้าข่ายตาม พรบ.โรรงแรม พ.ศ. 2547 ต้องขออนุญาตก่อนระกอบกิจการ..>>>

27 ก.ค. 65 (16)

ip ของคุณ คือ 44.200.137.63
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 47 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 396 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13565 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1391818 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2552


   อบต.พลกรัง
   

   เทศบาลตำบลโคกสูง
   

   กรมสรรพากร
   กรมอุตุนิยมวิทยา