องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง


  วิสัยทัศน์ (vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง "ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม"1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 18
2 ข้อบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 14
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประจำปีงบประมาณ 2567องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 14
4 ประกาศการขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 156
5 รายงานการผลมาตรการประหยัดพลักงาน ปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 134
6 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 3) 200
7 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 2) 164
8 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 1)องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 159
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 249
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ต่อ) 210
11 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 169
12 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2566 (ต่อ) 165
13 
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 167
14 ระเบียบสภา อบต.พลกรัง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 190
15 แผนการจัดซื้อรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 197
16 ประกาศกำหนดการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 177
17 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 188
18 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 211
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงระดับตำแหน่งปลัดระดับต้น เป็น ระดับกลางองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 224
20 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 234


1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและพัสดุไม่จำเป็นใช้องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 164
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง (เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ) 279
3 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4-โคกแขวน ตำบลพันดุง)องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 274
4 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะแกกรัง-โคกแขวน หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 275
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงเอื้อย-บ้านบุขี้ตุ่องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 269
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 214
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 212
8 ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 221
9  ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 246
10 เปิดเผยข้อมูลราคากลางก่อสร้าง แบบ บก.01ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 272
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านพลกรัง-โคกแขวน ต.พัองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 253
12 ยกเลิกประกาศประกวดราาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 234
13 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 221
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 224
15 เปิดเผยราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) 309
16 
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.(บ.นางสมจิตร-บ.นางจัด)ม.6 278
17 
เผยราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร 252
18 
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 249
19 
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณูประโยชน์บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ ๘องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 259
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 221


  1.  ซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 38
  2.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จุดที่ 2) บ้านบุขี้ตุ่น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 28
  3.  จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ท่าน้ำลอยกระทงและผูกผ้าเวที สำหรับโครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 27
  4.  จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง นักร้องนักดนตรี พร้อมรื้อถอน และอุปกรณ์ไฟประดับบริเวณงาน สำหรับโครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 29
  5.  จ้างเหมาทำความสะอาด (กำจัดวัชพืช บัว ในสระน้ำ) สำหรับโครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 30
  6.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (นายจำรัก มบขุดทด - นางตรีวิภา ประสิทธิ์สุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 22
  7.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 41
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4 (บ้านนายโรมรักษ์ ถมพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 41
  9.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (สายประปา) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 42
  10.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 46
  11.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4 (บ้านนายโรมรักษ์ ถมพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 48
  12.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (สายประปา) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 46
  13.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 62
  14.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 63
  15.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงงานคณะกรรมการการศคกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 65
  16.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงงานคณะกรรมการการศคกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 70
  17.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (บ้านนายชาลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 97
  18.  จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบึงตะโก หมู่ที่ 7 (นางทุเรียน ใจเด็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 80
  19.  จ้างโครงการก่อสร้างวางบล็อกคอนเวิร์ด (สะพานข้างสระน้ำวัดพลกรัง) หมู่ที่ 1 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 100
  20.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (นายจำรัก มบขุดทด - นางตรีวิภา ประสิทธิ์สุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 53
  21.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (นายจำรัก มบขุดทด - นางตรีวิภา ประสิทธิ์สุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 60
  22.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (นายจำรัก มบขุดทด - นางตรีวิภา ประสิทธิ์สุวรรณ) อ่าน 84
  23.  จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 92
  24.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (นายจำรัก มบขุดทด - นางตรีวิภา ประสิทธิ์สุวรรณ) อ่าน 101
  25.  จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 113
  26.  จ้างเช่าบริการพื้นที่เว็บไซด์พร้อมโดเมนเนมในนาม www.pholkrang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 116
  27.  จ้างเหมาเช่าเครื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 114
  28.  จ้างจ้างเหมาบริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 113
  29.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (นายจอย - รายเต็ม) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 118
  30.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพลกรัง (คลองละลม ถนนสายโพธิ์เตี้ยพลกรัง - บล็อกคอนเวิร์ด) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 132
  31.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพลกรัง หมู่ที่ 1 (คลองชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา - บ้านมะกอก ตำบลสีมุม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 117
  32.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บ้านนายสายัณ ถนอมพลกรัง - บ้านนางเอื้อมพร แขพุดซา) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 135
  33.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บ้านนายสนั่น - นายสุนทร สุวรรณปักษ์) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 134
  34.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพลกรัง หมู่ที่ 1 (คลองชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา - บ้านมะกอก ตำบลสีมุม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 79
  35.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพลกรัง (คลองละลม ถนนสายโพธิ์เตี้ยพลกรัง - บล็อกคอนเวิร์ด) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 76
  36.  ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 110
  37.  จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 142
  38.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 136
  39.  ซื้อยางรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง รหัสครุภัณฑ์ 001-66-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 137
  40.  จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 134

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

010   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 652 ออกความเห็น 0
009   สล็อตpgทดลองเล่น โดย วา วันที่ 16 พ.ค. 6   อ่าน 496 ออกความเห็น 0
008   แจ้ง ไฟถนนหน้าบ้านไม่ติดครับ..>>> โดย นาย อำนวยวิทย์ นมขุน* วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 531 ออกความเห็น 2
007   มีเรื่องจะติดต่อสอบถามค่ะ..>>> โดย ชาวบ้าน หมู่ที่ 5* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 522 ออกความเห็น 1
006   สอบถามเรื่องการขั้นทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 คับ..>>> โดย ชาวบ้านพลกรัง* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 539 ออกความเห็น 1     ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับ อบต.พลกรัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566..>>>

15 มี.ค. 66 (225)

ip ของคุณ คือ 3.80.4.147
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 49 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 754 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 60263 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1459880 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2552


   อบต.พลกรัง
   

   เทศบาลตำบลโคกสูง
   

   กรมสรรพากร
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิ..>