องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

แสดงคำถาม เว็บบอร์ด

ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ ชาวบ้าน หมู่ที่ 5
วันที่ 4 มี.ค. 65
IP 101.51.138.187

หัวข้อคำถาม :

มีเรื่องจะติดต่อสอบถามค่ะ

รายละเอียด :

อยากสอบถามเรื่อง การขออนุญาติก่อสรา้งบ้าน ว่าต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานอะไรบ้างค่ะ และใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะแล้วเสร็จค่ะ

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ นายช่างจนๆ
วันที่ 14 มี.ค. 2565 09:47
IP 101.51.138.187
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
๑. หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) จํานวน ๑ ชดุ
๒. แผนผังบริเวณ แผนที่โดยสังเขปสถานที่ขออนุญาต จํานวน 2 ชุด
๓. แบบแปลน รายการประกอบแบบ จํานวน 2 ชดุ
๔. สําเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ /ส.ค.๑ จํานวน ๑ ชดุ
๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน จํานวน 2 ชุด
๖. สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน จํานวน 2 ชุด
๗. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่สร้างในที่ดินผู้อื่น) จํานวน 1 ชดุ
๘. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน จํานวน 2 ชุด
๙. สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน จํานวน 2 ชุด

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสลับ :
* กรุณาป้อนหมายเลขที่ท่านเห็นนี้ ในช่องด้านล่าง *