องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 


  วิสัยทัศน์ (vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง "ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม"1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     41
2 ประกาศยกเลิกการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ      43
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง     89
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     122
5 ขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567     76
6 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการจัดประชุมประชาคม ประจำปี 2567     145
7 ประชาสัมพันธ์วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ     143
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกของศูนย์ดำรงธรรม     126
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566     165
10 ข้อบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566     133
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประจำปีงบประมาณ 2567     152
12 ประกาศการขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566     289
13 รายงานการผลมาตรการประหยัดพลักงาน ปี 2565     257
14 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 3)     339
15 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 2)     312
16 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 1)     257
17 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566     348
18 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ต่อ)     313
19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)      271
20 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2566 (ต่อ)     270


1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและพัสดุไม่จำเป็นใช้     267
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง (เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง )     380
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4-โคกแขวน ตำบลพันดุง)     371
4 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะแกกรัง-โคกแขวน หมู่ที่ ๔      379
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงเอื้อย-บ้านบุขี้ตุ่     363
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง      315
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง      303
8 ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง      306
9  ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง      346
10 เปิดเผยข้อมูลราคากลางก่อสร้าง แบบ บก.01ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน      369
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านพลกรัง-โคกแขวน ต.พั     351
12 ยกเลิกประกาศประกวดราาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง     331
13 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561     315
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง     326
15 เปิดเผยราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) 446
16 
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.(บ.นางสมจิตร-บ.นางจัด)ม.6 413
17 
เผยราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร 397
18 
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 390
19 
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณูประโยชน์บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ ๘     362
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรัง     320


  1.  จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 26
  2.  จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 28
  3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนบ้านบึงตะโก - นายชื่น หมู่ที่ 7 บ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด อ่าน 27
  4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางอำนวย หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้ตุ่น ตำบลพลกรัง เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านโคกแขวนพัฒนา ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,070.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด อ่าน 28
  5.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 42
  6.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 41
  7.  จ้างเหมาบริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (งานออกแบบโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หน้า สภ.พลกรัง - นายปรีชา ทอนพลกรัง) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 45
  8.  โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านตำบลพลกรัง ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์อื่น จำนวน 1 โครงการ อ่าน 46
  9.  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน อ่าน 58
  10.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายกาาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 80
  11.  จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน (ทุกครัวเรือนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 80
  12.  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 82
  13.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 81
  14.  ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 82
  15.  จ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.พลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 87
  16.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบึงเอื้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 74
  17.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 86
  18.  ซื้อตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 81
  19.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบึงเอื้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 74
  20.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบึงเอื้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 75
  21.  จ้างเหมาบริการจัดหาพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พลกรัง คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 86
  22.  ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬาและคณะผู้จัดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พลกรัง คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 77
  23.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จุดที่ 2) บ้านบุขี้ตุ่น หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 89
  24.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 93
  25.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมเช็คระยะครุภัฑณ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ ผม235 นครราชสีมา) รหัสครุภัณฑ์ 001-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 82
  26.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 95
  27.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 109
  28.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อดำเนินการฝึกซ้อมและแข่งขันขันกีฬาแต่ละประเภท จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 104
  29.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 115
  30.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 106
  31.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 103
  32.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 203
  33.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 104
  34.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อดำเนินการฝึกซ้อมและแข่งขันขันกีฬาแต่ละประเภท จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 106
  35.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 110
  36.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 114
  37.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 110
  38.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 110
  39.  ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่งติดตั้งเชื่อมต่อรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 99
  40.  ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่งติดตั้งเชื่อมต่อรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 123

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

008   แจ้ง ไฟถนนหน้าบ้านไม่ติดครับ..>>> โดย นาย อำนวยวิทย์ นมขุน* วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 872 ออกความเห็น 2
007   มีเรื่องจะติดต่อสอบถามค่ะ..>>> โดย ชาวบ้าน หมู่ที่ 5* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 681 ออกความเห็น 1
006   สอบถามเรื่องการขั้นทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 คับ..>>> โดย ชาวบ้านพลกรัง* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 786 ออกความเห็น 1
004   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 30 ม.ค. 6   อ่าน 336 ออกความเห็น 0
003   **ออกแบบและผลิตซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราค..>>> โดย อินเตอร์เฟรม* วันที่ 16 ธ.ค. 6   อ่าน 334 ออกความเห็น 0


     ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับ อบต.พลกรัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566..>>>

15 มี.ค. 66 (318)

ip ของคุณ คือ 3.238.71.155
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 43 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3833 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 19300 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1482921 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2552


   อบต.พลกรัง
   

   เทศบาลตำบลโคกสูง
   

   กรมสรรพากร
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิ..>