องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง


  วิสัยทัศน์ (vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง "ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม"1 ระเบียบสภา อบต.พลกรัง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 6
2 แผนการจัดซื้อรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 28
3 ประกาศกำหนดการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 23
4 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 25
5 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 50
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงระดับตำแหน่งปลัดระดับต้น เป็น ระดับกลางองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 55
7 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 73
8 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 47
9 การเฝ้าระวังบุคคลหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวในนามศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชามีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 52
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 80
11 รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 86
12 การดําเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 53
13 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 45
14 ผลการบันทึกข้อมูลการประหยัดพลังงาน ผ่านระบบ e-report.energy.go.th ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 70
15 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบพนักงานจ้าง ปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 73
16 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 67
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 84
18 ประกาศขยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 67
19 ประกาศจังหวัดนตรราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิ์มนุษยชน 77
20 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 100


1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง (เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ) 107
2 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4-โคกแขวน ตำบลพันดุง)องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 80
3 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะแกกรัง-โคกแขวน หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 107
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงเอื้อย-บ้านบุขี้ตุ่องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 90
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 49
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 48
7 ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 64
8  ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 75
9 เปิดเผยข้อมูลราคากลางก่อสร้าง แบบ บก.01ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 100
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านพลกรัง-โคกแขวน ต.พัองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 86
11 ยกเลิกประกาศประกวดราาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 79
12 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 67
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 57
14 เปิดเผยราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) 100
15 
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.(บ.นางสมจิตร-บ.นางจัด)ม.6 93
16 
เผยราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร 77
17 
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 77
18 
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณูประโยชน์บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ ๘องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 89
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 59
20 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรัง(ประปาบ้านบึงประเสริฐ) 59


  1.  ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 7
  2.  ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  3.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 12
  4.  จ้างจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  5.  จ้างจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  6.  จ้างเหมาจำทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  7.  เหมาเช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566) อ่าน 9
  8.  จ้างเหมาจำทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  9.  เหมาเช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566) อ่าน 11
  10.  จ้างเหมาบริการทาสีภายในห้องทำงานปลัด อบต.พลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  11.  จ้างเหมาบริการทาสีภายในห้องทำงานปลัด อบต.พลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  12.  จ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  13.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 20
  14.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 16
  15.  จ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  16.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  17.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  18.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21
  19.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  20.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 20
  21.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 26
  22.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก และ ท่อ คสล. ขนาด 30 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 23
  23.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  24.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก และ ท่อ คสล. ขนาด 30 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  25.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31
  26.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  27.  จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 28
  28.  จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 28
  29.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 28
  30.  ซื้อวัสดุต่างๆ (โครงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  31.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 33
  32.  ซื้อวัสดุต่างๆ (โครงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 29
  33.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31
  34.  จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง และไฟส่องสว่างรอบบริเวณจัดงาน (โครงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  35.  จ้างจ้างเหมาทำซุ้มพร้อมประดับตกแต่งจุดลอยกระทง (โครงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 28
  36.  จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โคiงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  37.  จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมทัศน์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 38
  38.  จ้างจ้างเหมาทำซุ้มพร้อมประดับตกแต่งจุดลอยกระทง (โครงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 34
  39.  จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โคiงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 34
  40.  จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมทัศน์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 37

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

010   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 59 ออกความเห็น 0
009   สล็อตpgทดลองเล่น โดย วา วันที่ 16 พ.ค. 6   อ่าน 115 ออกความเห็น 0
008   แจ้ง ไฟถนนหน้าบ้านไม่ติดครับ..>>> โดย นาย อำนวยวิทย์ นมขุน* วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 125 ออกความเห็น 2
007   มีเรื่องจะติดต่อสอบถามค่ะ..>>> โดย ชาวบ้าน หมู่ที่ 5* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 127 ออกความเห็น 1
006   สอบถามเรื่องการขั้นทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 คับ..>>> โดย ชาวบ้านพลกรัง* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 129 ออกความเห็น 1


     ประชาสัมพันธ์การประกอบกิจการที่เข้าข่ายตาม พรบ.โรรงแรม พ.ศ. 2547 ต้องขออนุญาตก่อนระกอบกิจการ..>>>

27 ก.ค. 65 (56)

ip ของคุณ คือ 35.173.35.14
ออนไลน์ 6 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 225 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4735 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4735 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1404352 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2552


   อบต.พลกรัง
   

   เทศบาลตำบลโคกสูง
   

   กรมสรรพากร
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิ..>