องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง


  วิสัยทัศน์ (vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง "ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม"1 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 3) 74
2 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 2) 42
3 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (ต่อ 1)องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 38
4 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 118
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ต่อ) 89
6 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 35
7 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2566 (ต่อ) 35
8 
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 34
9 ระเบียบสภา อบต.พลกรัง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 44
10 แผนการจัดซื้อรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 62
11 ประกาศกำหนดการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 44
12 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 49
13 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 77
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงระดับตำแหน่งปลัดระดับต้น เป็น ระดับกลางองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 84
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 99
16 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 70
17 การเฝ้าระวังบุคคลหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวในนามศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชามีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 76
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 108
19 รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 115
20 การดําเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 78


1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง (เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ) 144
2 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4-โคกแขวน ตำบลพันดุง)องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 122
3 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะแกกรัง-โคกแขวน หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 136
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงเอื้อย-บ้านบุขี้ตุ่องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 117
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 78
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 71
7 ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 86
8  ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 104
9 เปิดเผยข้อมูลราคากลางก่อสร้าง แบบ บก.01ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 129
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านพลกรัง-โคกแขวน ต.พัองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 112
11 ยกเลิกประกาศประกวดราาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 101
12 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 89
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 78
14 เปิดเผยราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) 143
15 
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.(บ.นางสมจิตร-บ.นางจัด)ม.6 129
16 
เผยราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร 112
17 
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 114
18 
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณูประโยชน์บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ ๘องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 117
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรังองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง 84
20 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลพลกรัง(ประปาบ้านบึงประเสริฐ) 89


  1.  จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องส้วมที่ชำรุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 10
  2.  จ้างจ้างช่างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  3.  จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องส้วมที่ชำรุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  4.  จ้างจ้างช่างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  5.  จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง รหัส 055-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  6.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 (บ้านนายใจ - บ้านนางทองซอย ใสพลกรัง) อ่าน 15
  7.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 อ่าน 14
  8.  โครงการรื้อรางระบายน้ำเดิม วางท่อ คสล. บ้านพลกรัง หมู่ที่ 1 อ่าน 14
  9.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านพลกรัง หมู่ที่ 2 อ่าน 11
  10.  จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง รหัส 055-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  11.  โครงการรื้อรางระบายน้ำเดิม วางท่อ คสล. บ้านพลกรัง หมู่ที่ 1 อ่าน 13
  12.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านพลกรัง หมู่ที่ 2 อ่าน 13
  13.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 (บ้านนายใจ - บ้านนางทองซอย ใสพลกรัง) อ่าน 19
  14.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 อ่าน 20
  15.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  16.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  17.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  18.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กระเช้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก อ่าน 21
  19.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 21
  20.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  21.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 16
  22.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  23.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  24.  จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อ บริเวณบึงเอื้อย หมู่ที่ 5 ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 28 ตร.ม. พร้อมงางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 11 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 29
  25.  จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อ บริเวณบึงเอื้อย หมู่ที่ 5 ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 28 ตร.ม. พร้อมงางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 11 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  26.  ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน และประธานในพิธี เปิด - ปิด การแข่งขัน (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบจ.พลกรัง คัพ ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  27.  จ้างจ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา 4 ประเภท สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พลกรัง คีพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  28.  ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนหมายเลข สำหรับนักกีฬาผู้เข้าการแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พลกรัง คัพ ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  29.  จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 10 หลัง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พลกรัง คัพ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  30.  ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน และประธานในพิธี เปิด - ปิด การแข่งขัน (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบจ.พลกรัง คัพ ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 25
  31.  จ้างจ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา 4 ประเภท สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พลกรัง คีพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 26
  32.  ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนหมายเลข สำหรับนักกีฬาผู้เข้าการแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พลกรัง คัพ ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  33.  จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 10 หลัง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พลกรัง คัพ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 28
  34.  ซื้อเช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21
  35.  จ้างจ้างปรับพื้นที่จัดทำสนามแข่งขันกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พลกรัง คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  36.  จ้างจ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  37.  จ้างจ้างปรับพื้นที่จัดทำสนามแข่งขันกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พลกรัง คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 27
  38.  จ้างจ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 25
  39.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กระเช้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก อ่าน 30
  40.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กระเช้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก อ่าน 28

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

010   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 185 ออกความเห็น 0
009   สล็อตpgทดลองเล่น โดย วา วันที่ 16 พ.ค. 6   อ่าน 211 ออกความเห็น 0
008   แจ้ง ไฟถนนหน้าบ้านไม่ติดครับ..>>> โดย นาย อำนวยวิทย์ นมขุน* วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 230 ออกความเห็น 2
007   มีเรื่องจะติดต่อสอบถามค่ะ..>>> โดย ชาวบ้าน หมู่ที่ 5* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 229 ออกความเห็น 1
006   สอบถามเรื่องการขั้นทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 คับ..>>> โดย ชาวบ้านพลกรัง* วันที่ 4 มี.ค.   อ่าน 237 ออกความเห็น 1


     ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับ อบต.พลกรัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566..>>>

15 มี.ค. 66 (38)

ip ของคุณ คือ 35.172.164.32
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 125 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1306 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 29939 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1429556 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2552


   อบต.พลกรัง
   

   เทศบาลตำบลโคกสูง
   

   กรมสรรพากร
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิ..>